Organisatie-ontwikkeling

Hoe breng je een organsatie in beweging als verandering aan de orde is? Hoe raakt een organisatie collectief doordrongen van een nieuwe opgave die voor ligt? Hoe zorg je dat je aaneengesloten blijft in het in beweging komen? Uitdagende vragen waar wij dagelijks mee bezig zijn in tal van organisaties. Er bestaan geen eenduidige antwoorden en ook niet 1 aanpak voor dit soort vragen. Maar in onze praktijk hebben we inmiddels een aantal krachtige hefbormen ontwikkeld om verandering op gang te brengen. Manieren om vitale brandstof voor verandering te mobiliseren. Kernbegrippen hierbij zijn: co-creatie, zelfonderzoek, visie op veranderen, leerpraktijken.

...                   org ontwik1

Co-creatie

Een succesvol leiderschapsprogramma vraagt goede en continue afstemming op waar de organisatie staat en wat de organisatie wil. Samen helder voor ogen hebben wat de resultaten zijn na afloop van dit traject. Samen beelden uitwisselen over hoe we daar komen. Wij geloven in een aanpak waarin we aan de voorkant zorgvuldig co-creëren, waarbij eerst de waarom- en de wat-vraag begrepen en doorvoeld wordt en daarna pas het “hoe” in beeld komt. Met co-creatie bedoelen we dat we gezamenlijk creëren en onderzoeken wat we wederzijds van elkaar nodig hebben om succesvol te zijn. Dat we met precisie kijken naar wat er al loopt en hoe we daar maximaal op aansluiten. Dat we op voorhand helder hebben hoe dat wat wij losmaken in onze trainingen, inbedding krijgt in de dagelijkse gang van zaken.


Zelfonderzoek

Leiderschap van deze tijd vraagt een sterk innerlijk kompas. De buitenwereld verandert immers zo snel dat “leren” en “trainen/opleiden” niet meer voldoet om de snelheid van “buiten” bij te houden. In de samenleving zien we dat burgers het heft in handen nemen en bewegingen vormen die de maatschappij ingrijpend veranderen. Nederland kantelt (begrip van Jan Rotmans) van een verticaal geordende en centraal aangestuurde top-down samenleving naar een samenleving van horizontale verhoudingen, waar vernieuwing en ontwikkeling van onderop plaatsvindt. Dit soort systeemtransities (zowel binnen jullie organisatie als maatschappijbreed) vragen altijd om persoonlijke transities. Zelfreflectie en reflexiviteit zijn nodig om te kunnen zien welke rol je wilt en kunt spelen. Overleven betekent innoveren, aanpassen, samenwerken en een zoektocht aangaan naar nieuwe waarden. Jullie leiders van de toekomst zijn empowered en overtuigd van hun eigen veranderkracht.


orgontw2                                     bedoeling

 

Visie op veranderen

Een organisatie is altijd “een organiseren”. Een samenkomen, een plek waar werking vanuit gaat en een plek waar betekenissen ontstaan en gegeven worden. Voor organisatieontwikkeling gaat het er dus om dat we samen betekenissen gaan geven. Spontaan, in kleine gemeenschappen experimenteren met wat gevraagd wordt, gezamenlijk onderzoek doen naar hoe de raison d’etre van het team of de organisatie gestalte krijgt, ontdekken welke verandering zich aandient. Elkaar bevragen op de principes waardoor we ons willen laten leiden in plaats van elkaar wijzen op de regels waarachter we schuilgaan. Kortom: pel samen af waar je van bent en hoe je dat elke dag en elk moment opnieuw vorm geeft. 

 

Werken vanuit de bedoeling

Wat we zien bij succesvolle organisaties is dat zij consistent de bedoeling voorop zetten. De 'bedoeling' zoals deze organisaties die gebruiken, is geen missie en visie op papier en in de kast maar is het vertrekpunt van alles, wordt continu geladen en is voelbaar aanwezig door de hele organisatie heen. De bedoeling wordt “doorvoeld en doorademt” in alle aspecten van de organisatie. Er is veel aandacht voor de leefwereld en de zelfredzaamheid van de professionals wordt enorm gestimuleerd vanuit de gedachte dat mensen beter presteren wanneer ze zich betrokken en verantwoordelijk voelen. De systeemwereld is niet complex en dominant, maar eenvoudig en ondersteunend. De oplossingen in de systeemwereld blijven daarmee een middel en worden geen doel op zich. 

 

Leerpraktijken

Leren doe je in de praktijk. Pak samen een concreet project op en laat dit hand in hand gaan met zelfonderzoek (leren door experimenteren). 

 

Nieuwsgierig?

We komen graag vrijblijvend op gesprek om te delen wat wij inmiddels weten over veranderen. Over onze ervaringen van de afgelopen jaren. Met name in de zorg, onderwijs en bij veiligheidsregio's begeleiden we een aantal grote trajecten. Ervaring die we graag met u delen.